Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Cilt 2 Sayı 1 (Haziran 2021)

Sayı Bilgileri

Sayı Bilgileri | Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi Cil. 2 (1)
Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/jpee.2021.364

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Orjinal Araştırma Makalesi | Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi Cil. 2 (1)
Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersi Özelinde Öğrenme Ortamı Algıları

Seher Yarar Kaptan, Adem Beldağ & Kerim Uçar

ss. 1 - 24   |  DOI: 10.29329/jpee.2021.364.1

Özet

Sosyal bilgiler dersi, hedefi beşeri anlayışı geliştirerek, iyi insan yetiştirmek olan sosyal bilimlerden beslenerek iyi vatandaş yetiştirme amacı taşıyan bir derstir. Toplumların gelecek nesillerinin inşasında en büyük yükü çeken derslerden biri sosyal bilgilerdir. Hedef kitlesindeki öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemleri dikkate alındığında öğrenmelerin somut öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme temelli olmasının önemi aşikârdır. Bu sebeple öğrenme ortamlarının tasarlanması ve düzenlenmesi de büyük önem arz etmektedir. Sosyal bilgiler öğretiminin ilkokul ayağında sağlam temellere oturmasının ortaokul öğrenmeleri için hayati önem taşıdığına inanılmaktadır. Bu sebeple sınıf öğretmenlerinin ilkokulda öğrenme ortamı tasarlama beceri ve kabiliyetlerinin sorgulanması ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, sınıf eğitimi öğretmen adaylarının zihinlerinde tasarladıkları sınıf/öğrenme ortamı algılarını sosyal bilgiler dersi özelinde belirlemektir. Araştırma, bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi sınıf eğitimi ana bilim dalı 3. sınıfında öğrenim gören toplam 72 (kadın, 54; erkek, 18) gönüllü öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Durum çalışması olarak düzenlenen araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Ortamına İlişkin Düşüncelerini Belirleme Anketi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz birlikte kullanılmıştır. Veri toplama aracı ile elde edilen bulgular, sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme ortamı ve sosyal bilgiler öğretiminde materyal kullanımı üst başlıkları altında ele alınmıştır. Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme ortamı; öğrenme ortamının rolü ve öğrenme ortamının uygunluğu, etkisi bağlamında değerlendirilmiştir. Sosyal bilgiler öğretiminde materyal kullanımı başlığı ise kullanılabilecek materyaller, materyal kullanımı genel görüşler, materyal kullanımının amaçları, materyal kullanmanın öğrenmeye etkisi ve materyal kullanımı ile kazanılacak değer, beceri ve kavram alt başlıkları altında ele alınmıştır. Sonuçlar alan yazın ile tartışılarak öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayı, Sınıf, Sosyal bilgiler öğretimi, Öğrenme ortamı, Materyal