Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2022, Cil. 3(2) 15-32

Bağımsız Anaokulu Yöneticileri İle Okul Öncesi Öğretmenleri Arasındaki İletişim Süreçlerinin İncelenmesi

Duygu Uzun

ss. 15 - 32   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jpee.2022.508.1

Yayın tarihi: Aralık 31, 2022  |   Okunma Sayısı: 155  |  İndirilme Sayısı: 190


Özet

Var olan eğitim sisteminin olmazsa olmazı okul yöneticileri ile öğretmenleri arasındaki iletişimin sağlıklı ve etkili olması, okulla ilgili tüm paydaşlar üzerine etki etmekte ve büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı ve etkili bir iletişim sürecinin yaşanması okul müdürleri ve öğretmenler arasındaki sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin kalitesine bağlıdır. Bu çalışmanın temel amacı, bağımsız anaokullarında görev yapan okul müdürleri ile okul öncesi öğretmenlerinin arasındaki sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinde karşılaşılan sorunların ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesidir. Bu araştırma, betimsel bir araştırmadır ve nitel araştırma ile desenlenmiştir. Araştırma 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde yapılmıştır. Araştırma evrenini, Balıkesir ilinde bulunan bağımsız anaokulu yöneticileri ve bu kurumlarda çalışan okul öncesi öğretmenleri; çalışma grubunu ise 3’ ü resmi 3’ ü özel kurumda görev yapan 6 bağımsız anaokulu yöneticisi ve 6’ sı resmi 2’ si özel kurumda çalışan 8 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Tüm katılımcılar araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın verileri görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır ve “içerik analizi metodu” ile bulgular sunulmuştur. Araştırmanın okul müdürleri ve okul öncesi öğretmenlerinin genel iletişimleri ile ilgili sonuçları incelendiğinde çoğunlukla sözlü iletişimin tercih edildiği bununla beraber sözsüz iletişimle desteklendiği görülmektedir. Araştırma bulgularına göre; yazılı iletişim öncelikli iletişim türü olmamalıdır. Sözlü iletişimle ilgili elde edilen bulgular; iletişime geçen kişiler arasında yanlış üslup, yanlış anlaşılma, dinleme ve uygulamada sıkıntı, birbirlerini tanımama, empati kuramama gibi konularda sorunlar olduğunu göstermektedir. Ayrıca diksiyonu iyi olmayan, kişilik özelliğinden dolayı sert mizaca ve ses tonuna sahip öğretmenlerin özel kurumlarda uzun süre çalışamadığı görülürken, resmi kurumlarda müdürlerin ve okul öncesi öğretmenlerinin beraber çalışacakları kişileri seçememelerinden dolayı duruma razı oldukları görülmüştür.  Sözsüz iletişimle ilgili göz teması kurmanın ve kokunun önemi üzerinde durulmuş,  jest ve mimikleri ile beden dilini abartılı kullanmanın karşı tarafta olumsuz hisler yarattığı, uğradığı haksızlığa sessiz kalmanın olumsuz sonuçlar doğurduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müdür, Öğretmen, İletişim, Anaokulu, Okul Öncesi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Uzun, D. (2022). Bağımsız Anaokulu Yöneticileri İle Okul Öncesi Öğretmenleri Arasındaki İletişim Süreçlerinin İncelenmesi . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 3(2), 15-32. doi: 10.29329/jpee.2022.508.1

Harvard
Uzun, D. (2022). Bağımsız Anaokulu Yöneticileri İle Okul Öncesi Öğretmenleri Arasındaki İletişim Süreçlerinin İncelenmesi . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 3(2), pp. 15-32.

Chicago 16th edition
Uzun, Duygu (2022). "Bağımsız Anaokulu Yöneticileri İle Okul Öncesi Öğretmenleri Arasındaki İletişim Süreçlerinin İncelenmesi ". Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 3 (2):15-32. doi:10.29329/jpee.2022.508.1.

Kaynakça
 1. Aytekin, H. (2019) İnsan İlişkileri ve İletişim. 2. Baskı. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 2. Bayar, A. & Zengin, A. (2021). Okul Yöneticileri İle Öğretmenler Arasında Meydana Gelen İletişim Problemlerinin Eğitime Yansıması. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi , 5 (2) ,             263-278 . Doı: 10.32960/Uead.940190 [Google Scholar]
 3. Berg, B. L. ve Lune, H. (2019). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskıdan Çeviri) 4. Baskı. Pearson Yayınları. [Google Scholar]
 4. Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Pegem Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 29. Baskı. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Celep, C. (2004). Eğitim Örgütlerinde Dönüşümsel Önderlik. Ankara, Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Cüceloğlu, D. (2012). İletişim Donanımları: “Keşke” siz Bir Yaşam İçin İletişim. Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 8. Dağ, I. (2014). Etkili İletişimin Eğitim Yönetiminde Rolü. Journal Of Qafqaz University- Philology And Pedagogy 2014. Volume 2, Number 2 Pages 199-214. [Google Scholar]
 9. Doğan, S., Uğurlu, C. T., Yıldırım, T. ve Karabulut, E. (2013). Okul Yöneticileri ve Öğretmenler Arasındaki İletişim Sürecinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Turkish Journal of Education, January, 2014 Volume 3, Issue 1 www.turje.org [Google Scholar]
 10. Dökmen, Ü. (2005). Küçük Şeyler. 3. Baskı. Sistem Yayıncılık, İstanbul. [Google Scholar]
 11. Ekici, C. (2020).  İlkokul Yöneticileri İle Öğretmenler Arasındaki İletişim Durumlarının İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2), 292-311. [Google Scholar]
 12. Ergenekon, Ö. ve Aküzüm, C. (2020). Bağımsız Anaokullarında Görev Yapan Yöneticilerin İletişim Becerilerinin Örgüt İklimine Etkisi. Ekev Akademi Dergisi, (81), 343-     376. [Google Scholar]
 13. Güdek, O. (2018). Sözsüz İletişim Unsurlarinin İşgören Motivasyonuna Etkisi: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştirma. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. [Google Scholar]
 14. Gürgen, H. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi. Der Yayınları, İstanbul.  [Google Scholar]
 15. Katman, H., A. (2010). Okul Yöneticilerinin Empatik Eğilimlerinin İncelenmesi: Isparta İl Merkezi Örneği, Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. [Google Scholar]
 16. Ozan Leymun, Ş. , Odabaşı, F. & Kabakçı Yurdakul, İ. (2017). Eğitim Ortamlarında Durum Çalışmasının Önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5 (3), 367-385 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/enad/issue/32382/360180 [Google Scholar]
 17. Öner, N. S., & Hoşgörür, T. (2021). Organizational communication competencies of school principals according to teachers’ views. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi [MSKU Journal of Education], 8(1), 195-213. DOI: 10.21666/muefd.786636 [Google Scholar]
 18. Şahin, A. E. (2000). İlköğretim Okul Müdürlerinin Yeterlilikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(2), 221-242. [Google Scholar]
 19. Şahin, K. (t.y.). Örneklem Nedir? Örnekleme Yöntemleri. https://www.kemalsahin.com/docs/sosyal-bilimlerde-arastirma-ve-veri-analizi-yontemleri/evren-ve-orneklem/orneklem-nedir-ornekleme-yontemleri/ [Google Scholar]
 20. Şimşek, Y. (2005). Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişki. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları; No. 94, Eskişehir. [Google Scholar]
 21. Tutar, H. ve Yılmaz, M. K. (2013). İletişim. 10. Baskı. Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 22. Yıldız, K. (1996). Bolu İlköğretim Okullarında Yönetici Öğretmen İletişimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.) Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Bolu [Google Scholar]