Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Derleme Makalesi    |    Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2021, Cil. 2(2) 25-35

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Becerilerinin Desteklenmesinde Ev Ortamı ve Ailenin Rolü

Zehra Bilgen & Berrin Akman

ss. 25 - 35   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jpee.2021.422.1

Yayın tarihi: Aralık 31, 2021  |   Okunma Sayısı: 266  |  İndirilme Sayısı: 327


Özet

Erken çocukluk dönemi, çocukların var olan yeteneklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını keşfetmek, gelişimlerini desteklemek ve ebeveynlerle olan ilişkilerini arttırmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Çocukların erken dönemde edindikleri beceri ve yeterliklerin onların bir sonraki öğrenmelerinin de temelini oluşturduğu bilinmektedir. Matematik becerileri, günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız sayı, işlem, uzamsal algı ve geometri, ölçme, parça-bütün konularını ve eşleştirme, sınıflama, gruplama, karşılaştırma ve sıralama gibi birtakım matematiksel becerileri kapsamaktadır. Çocukların bireysel özellikleri matematik başarısını oldukça iyi tahmin edebilse de, bu yeterliklerin gelişimi üzerinde eğitimin etkisi göz ardı edilemez. Çocuklara matematik becerilerinin kazandırılmasında formal eğitimin yanında okul dışında yürütülen etkinliklerin ve çocuğun çevresi ile girdiği etkileşimlerin etkisi oldukça fazladır. Öyle ki çocuğun keşfetme alanları, öğrenme düzeyi ve hızı, ailesinin ve diğer çevresinin ona sunduğu fırsatlar ve onu ne kadar desteklediğiyle yakından ilişkilidir. Bu anlamda çocuğun matematiksel gelişiminde, doğduğu andan itibaren ilk çevresi olarak kabul edilen aile ve ev sayısallık ortamı önemli görülmektedir. Bu çalışmada erken çocukluk döneminde matematik becerilerinin gelişiminde ailenin rolü ve ev ortamının önemine ilişkin alanyazında yer alan çalışmalar farklı yönlerden ele alınarak araştırma sonuçları incelenmiştir. Araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, erken çocukluk döneminde çocuklarını zengin uyaranlar ve çevre olanakları ile destekleyen ailelerin çocuklarının matematik becerilerinin geliştiği görülmektedir. Ev ortamına ek olarak, ailenin matematiğe yönelik tutumunun, içinde bulunulan sosyo-ekonomik durumun ve eğitimin çocukların matematiğe yönelik tutum ve inançlarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk dönemi, Erken matematik becerileri, Ailenin rolü, Ev ortamı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Bilgen, Z. & Akman, B. (2021). Erken Çocukluk Döneminde Matematik Becerilerinin Desteklenmesinde Ev Ortamı ve Ailenin Rolü . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 2(2), 25-35. doi: 10.29329/jpee.2021.422.1

Harvard
Bilgen, Z. and Akman, B. (2021). Erken Çocukluk Döneminde Matematik Becerilerinin Desteklenmesinde Ev Ortamı ve Ailenin Rolü . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 2(2), pp. 25-35.

Chicago 16th edition
Bilgen, Zehra and Berrin Akman (2021). "Erken Çocukluk Döneminde Matematik Becerilerinin Desteklenmesinde Ev Ortamı ve Ailenin Rolü ". Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2 (2):25-35. doi:10.29329/jpee.2021.422.1.

Kaynakça
 1. Aktaş Arnas, Y. (2013). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Ankara: Vize. [Google Scholar]
 2. Anders, Y., Rossbach, H. G., Weinert, S., Ebert, S., & Lehr, S. (2012). Home and preschool learning environments and their relations to the development of early numeracy skills. Early Childhood Research Quarterly, 27, 231-244, 10.1016/j.ecresq.2011.08.003 [Google Scholar]
 3. Aunio, P., Hautamäki, J., & Van Luit, J. E. H. (2005). Mathematical thinking intervention programmes for preschool children with normal and low number sense. European Journal of Special Needs Education, 20(2), 131-146. [Google Scholar]
 4. Barbarin, O., Bryant, D., Mc Candies, T., Burchinal, M., Early, D., Clifford, R., & Howes, C. (2006). Children enrolled in public pre-K: The relation of family life, neighborhood quality, and socioeconomic resources to early competence. American Journal of Orthopsychiatry, 76, 265-276. [Google Scholar]
 5. Blevins-Knabe, B., & Musun-Miller, L. (1996). Number use at home by children and their parents and its relationship to early mathematical performance. Early Development and Parenting, 5(1), 35-45. [Google Scholar]
 6. Blevins‐Knabe, B., Berghout, A.A., Musun, L., Eddy, A., & Jones, R.M. (2000). Family home care providers’ and parents’ beliefs and practices concerning mathematics with young children. Early Child Development and Care, 165, 41–58. [Google Scholar]
 7. Bronfenbrenner, U. (1979). Contexts of child rearing: Problems and prospects. American Psychologist, 34, 844-850. [Google Scholar]
 8. Butterworth, B. (2005). The development of arithmetical abilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 3-18.  [Google Scholar]
 9. Duatepe Paksu, A. (2016). Van hiele geometrik düşünme düzeyleri.  E. Bingölbali, Arslan ve İ. Ö. Zembat (Ed.), Matematik eğitiminde teoriler (ss. 265-275). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., et al. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 43(6), 1428-1446. [Google Scholar]
 11. Elder, G. H., Jr. (1998). The life course as developmental theory. Child Development, 69, 1-12. [Google Scholar]
 12. Fischer, K.W., & Bidell, R.T. (1998) Dynamic development of psychological structures in action and thought. In R. M. Lerner (Vol. Ed.), Theoretical models of human development, Vol. 1, of W. Damon (Gen. Ed.), Handbook of child psychology (5th ed., pp.467-562). [Google Scholar]
 13. Geary, D. C. (2000). From infancy to adulthood: The development of numerical abilities. European Child & Adolescent Psychiatry, 9(2), 11-16. [Google Scholar]
 14. Geary, D. C. (2011). Cognitive predictors of achievement growth in mathematics: A 5-year longitudinal study. Developmental Psychology, 47(6), 1539-1552. [Google Scholar]
 15. Ginsburg, H. P., Klein, A., & Starkey, P. (1998). The Development of Children's Mathematical Thinking: Connecting Research with Practice. In W. Damon, I. E. Sigel, ve K. A. Renninger (Eds.), Handbook of child psychology: Child psychology in practice (p. 401-476). John Wiley e Sons Inc. [Google Scholar]
 16. Griffin, S. (2004). Building number sense with number worlds: A mathematics program for young children. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 173-180. [Google Scholar]
 17. Güven, Y. (2005). Erken çocuklukta matematiksel düşünme ve matematiği öğrenme. İstanbul: Küçük Adımlar Eğitim. [Google Scholar]
 18. Güven, Y. ve Uyanık Balat, G. (2006). 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin matematik yeteneğinin okul öncesi eğitimi alıp almama ve kurumda veya ailesinin yanında kalma durumlarına göre karşılaştırılması. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı I. Cilt, 384-397. İstanbul: Ya-Pa. [Google Scholar]
 19. Hacıibrahimoğlu, B. Y. (2019). Matematik ilkeleri ve standartları. B. Akman (Ed.), Okul öncesi matematik eğitimi (ss. 12-24). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 20. Huntsinger, C. S., Jose, P. E., Larson, S. L., Balsink Krieg, D., & Shaligram, C. (2000). Mathematics, vocabulary, and reading development in Chinese-American and European-American children over the primary school years. Journal of Educational Psychology, 92, 745–760 [Google Scholar]
 21. Hyde, J. S., Else-Quest, N. M., Alibali, M. W., Knuth, E., & Romberg, T. (2006). Mathematics in the home: Homework practices and mother–child interactions doing mathematics. The Journal of Mathematical Behavior, 25, 136–152. [Google Scholar]
 22. Jordan, N. C., Kaplan, D., Ramineni, C., & Locuniak, M. N. (2009). Early math matters: Kindergarten number competence and later mathematics outcomes. Developmental Psychology, 45(3), 850-867. [Google Scholar]
 23. Karakuş, H. ve Akman, B. (2016). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik kavram kazanımlarının incelenmesi. Pegem Atıf İndeksi, North America, 0, oct. 2016. Available at:http://www.pegemindeks.net/index.php/Pati/article/view/9786053183563b2.029/9786053183563>. Date accessed: 11 Jul. 2019. [Google Scholar]
 24. Kesicioğlu, O. S. (2019). Erken çocukluk döneminde matematik eğitimi. G. Uludağ (Ed.), Erken çocukluk döneminde matematik eğitimi (ss. 17-20). Ankara: Nobel Akademi. [Google Scholar]
 25. Kiwanuka, H. N., Damme, J. V., Noortgate, W. V. D., Anumendem, D. N., & Namusisi, S. (2015). Factors affecting Mathematics achievement of first-year secondary school students in Central Uganda. South African Journal of Education, 35(3), 1-16. [Google Scholar]
 26. Krajewski, K., & Schneider, W. (2009). Early development of quantity to number-word linkage as a precursor of mathematical school achievement and mathematical difficulties: Findings from a four-year longitudinal study. Learning and Instruction, 19, 513–526. [Google Scholar]
 27. LeFevre, J., Clarke, T., & Stringer, A.P. (2002). Influences of language and parental involvement on the development of counting skills: Comparisons of French‐ and English‐speaking Canadian children. Early Child Development and Care, 172, 283–300.   [Google Scholar]
 28. LeFevre, J., Skwarchuk, S., SmithChant, B.L., Fast, L., Kamawar, D., & Bisanz, J. (2009). Home numeracy experiences and children’s math performance in the early school years. Canadian Journal of Behavioural Science, 41, 55–66.  [Google Scholar]
 29. Magnuson, K. A., Meyers, M. K., Ruhm, C. J., & Waldfogel, J. (2004). Inequality in preschool education and school readiness. American Educational Research Journal, 41, 115–157. [Google Scholar]
 30. Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Okul öncesi eğitimi programı. Ankara: MEB. [Google Scholar]
 31. Mistry, R.S., Benner, A.D., Biesanz, J. C., Clark, S. L., & Howes, C. (2010). Family and social risk, and parental investments during the early childhood years as predictors of low-income children’s school readiness outcomes. Early Childhood Research Quarterly, 25, 432-449. [Google Scholar]
 32. Melhuish, E.C., Phan, M.B., Sylva, K., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (2008). Effects of the home learning environment and preschool center experience upon literacy and numeracy development in early primary school. Journal of Social Issues, 64, 95-114.  [Google Scholar]
 33. Nasibov, F. ve Kaçar, A. (2005). Matematik ve matematik eğitimi hakkında. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 339-346. [Google Scholar]
 34. NCTM (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, Va. NCTM. [Google Scholar]
 35. Niklas, F., & Schneider, W. (2014). Casting the die before the die is cast: the importance of the home numeracy environment for preschool children. Eur J Psychol Education, 29, 327-345 [Google Scholar]
 36. Oktay, A. (2000). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon. [Google Scholar]
 37. Ramani, G., & Siegler, R.S. 2008. Promoting broad and stable improvements in low‐income children’s numerical knowledge through playing number board games. Child Development, 79, 375-94.   [Google Scholar]
 38. Rio, M. F., Susperreguy, M. I., Strasser, K., & Salinas, V. (2017). Distinct Influences of Mothers and Fathers on Kindergartners’ Numeracy Performance: The Role of Math Anxiety, Home Numeracy Practices, and Numeracy Expectations. Early Education and Development, 28(3), 939-955. [Google Scholar]
 39. Rodriguez, E.T., & Tamis-LeMonda C.S. Trajectories of the home learning environment across the first 5 years: Associations with children's vocabulary and literacy skills at prekindergarten Child Development, 82, 1058-1075. [Google Scholar]
 40. Skwarchuk, S. L., (2009). How Do Parents Support Preschoolers’ Numeracy Learning Experiences at Home? Early Childhood Education, 37, 189–197. [Google Scholar]
 41. Sonnenschein, S., & Galindo, C. (2015). Race/Ethnicity and Early Mathematics Skills: Relations Between Home, Classroom, and Mathematics Achievement. The Journal of Educational Research, 108(4), 261-277. [Google Scholar]
 42. Umay, A. (2003). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretmeye ne kadar hazır olduklarına ilişkin bazı ipuçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 194-203. [Google Scholar]
 43. Unutkan, Ö. P. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 243-254. [Google Scholar]
 44. Uyanık, Ö. ve Kandır, A. (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2), 118-134. [Google Scholar]
 45. Yenilmez, K. (2011). Matematik öğretmeni adaylarının matematik tarihi dersine ilişkin düşünceleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 79-90. [Google Scholar]
 46. Wang, A. H., Shen, F., & Byrnes, J. P. (2013). Does the Opportunity–Propensity Framework predict the early mathematics skills of low-income pre-kindergarten children? Contemporary Educational Psychology, 38(3), 259-270 [Google Scholar]
 47. https://www.acev.org/ [Google Scholar]