Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2020, Cil. 1(1) 64-74

Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Hicran Alkan & Serap Aktemur Gürler

ss. 64 - 74   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jpee.2020.282.5

Yayın tarihi: Ocak 15, 2021  |   Okunma Sayısı: 263  |  İndirilme Sayısı: 550


Özet

Çevresel sorunlar, çağımızın en önemli sorunlarındandır. Bunun nedeni, insanların çevreye karşı olumsuz tutum, düşünce ve davranışlardır. Teknolojik, yerel ve küresel önlemler almak, çevre sorunlarını çözmek için yeterli değildir. Çevresel farkındalık ve duyarlılık mutlaka sağlanmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için, çevre eğitiminin küçük yaşlardan itibaren insanlara kazandırılması gerekmektedir. Verilecek eğitimlerin davranışa dönüştürülmesi için de çaba sarf edilmelidir. Bu eğitimin istenilen düzeyde sonuç verebilmesi için, çevre bilinci gelişmiş öğretmenlerin yetiştirilmesi de önemlidir. Çünkü, öğretmenler öğrencileri için rol model olarak algılanmaktadır. Erken dönemde başlayacak çevre eğitimi sayesinde, çevreye karşı olumlu alışkanlık, tutum ve davranışların daha erken kazanılması mümkün olacaktır. Bu kazanım, olumlu sonuçları da beraberinde getirecektir. Daha yaşanabilir bir dünya için alınabilecek en etkili önlem de bu eğitim kabul edilmelidir. Erken çocukluk döneminde eğitim veren ve davranışların kazanılmasında aktif rol oynayan gruplardan birisi de çocuk gelişimi programı mezunlarıdır. Bu sebeple, çocuk gelişimi öğrencilerinin çevreye duyarlı olarak yetiştirilmesi de ciddi bir kazançtır.  Bu çalışmanın amacı; çocuk gelişimi programı öğrencilerinin çevreye ve doğaya karşı olan tutumlarının belirlenmesi ve bu tutumlar üzerinde etkili olan değişkenlerin incelemesidir. Az sayıda araştırma yapılan bu konuda, elde edilen sonuçların başarıya ulaşmak için rehber olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 öğretim yılında Bir devlet üniversitesinin Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Programı 1. ve 2. sınıfta öğrenim gören 90 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, ön lisans çocuk gelişimi programı öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını ölçmek amacı ile veri toplama aracı olarak “Çevresel Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek, çevresel problemler için eğitim ge¬reksinimi, çevre eğitiminde alan gezilerinin önemi, çevresel kirlilik ve koruma ve çevresel koru¬ma hareketi olmak üzere 4 alt faktör ve toplam 20 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada istatistik hesaplamalar, SPSS-18 paket programında yapılmıştır. İstatistiksel hesaplamalarda belirlenen alt faktörlerden elde edilen toplam puanlar ile cinsiyet, yaş, yaşanılan yer ve okul türü gibi değişkenlerin t testi ve ANOVA testleri yapılmıştır. Analiz sonuçları öğrencilerin çevreye karşı tutumlarının belirlenen değişkenler ve faktörlere göre istatistiksel olarak farklılaşmadığını göstermiştir. Bu durum, öğrencilerin çevre eğitimi bakımından benzer bir profil oluşturduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Öğrencilerin çevre eğitimi ve bileşenleri konusunda ortalamanın çok üstünde bilgiye sahip oldukları da sonuç olarak belirlenmiştir. Diğer yandan, müfredat kapsamında öğrencilerin aldıkları derslerin yeterli düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çevresel tutum, çevre eğitimi, çocuk gelişimi, erken çocukluk dönemi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Alkan, H. & Gurler, S.A. (2020). Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 1(1), 64-74. doi: 10.29329/jpee.2020.282.5

Harvard
Alkan, H. and Gurler, S. (2020). Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 1(1), pp. 64-74.

Chicago 16th edition
Alkan, Hicran and Serap Aktemur Gurler (2020). "Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ". Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 1 (1):64-74. doi:10.29329/jpee.2020.282.5.

Kaynakça
 1. Chan, K. K. W. (1999). Mass media and environmental knowledge of secondary school students in Hong Kong. The Environmentalis, 19(2), 85-97. [Google Scholar]
 2. Evans, S. M., Gill, M. E., & Marchant, J. (1996). Schoolchildren as educators: The indirect influence of environmental education in schools onparents’ attitudes towards the environment. Journal of Biological Education, 30(4), 243-248. [Google Scholar]
 3. Flogaitis, E., & Agelidou, E. (2003). Kindergarten teachers’conceptions about nature and the environment.  Environmental Education Research, 9(4), 125-136. [Google Scholar]
 4. Flogaitis, E., Daskolia, M., & Agelidou, E. (2005). Kindergarten teachers’ conceptions of environmental education. Early Childhood Education Journal, 33(3), 125-136. [Google Scholar]
 5. Kandır, A., Yurt, Ö., & Cevher-Kalburan, N. (2012). Okul Öncesi Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutumları Yönünden Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 317-327. [Google Scholar]
 6. Kostova, Z., & Atasoy, E. (2008). Çevre eğitiminde başarılı öğrenme yöntemleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4 (1), 49-78. [Google Scholar]
 7. Mikami, S., Takeshita, T., Nakada, N., & Kawabata, M. (1995). The media coverage and public awareness of environmental issues in Japan. International Communication Gazette, 54(3), 209-226. [Google Scholar]
 8. Oral, B. (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15, 88-98. [Google Scholar]
 9. Pant, H. (2005). Attitude of distance learners towards multimedia approach to instruction. Asian Association of Open Universities Journal, 1(1), 65-72. [Google Scholar]
 10. Vrasidas, C., Zembylas, M., Evagorou, M, Avraamidou, L., & Aravi, C. (2007). ICT As a tool for environmental education, peace and reconciliation. Educational Media International, 44(2), 129-140. [Google Scholar]
 11. Yurt, Ö., Cevher-Kalburan, N., & Kandır, A. (2010). Investigation of the environmental attitudes of the early childhood teacher candidates. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 2 (2), 4977-4984. [Google Scholar]