Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2023, Cil. 4(1) 1-15

Ebeveynlerin Çocuk Haklarına İlişkin Algılarının İncelenmesi

Samet Dokumacı & Cevdet Epçaçan

ss. 1 - 15   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jpee.2023.593.1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 250  |  İndirilme Sayısı: 148


Özet

Dünyaya gelen her çocuğun değişen ve gelişen dünya şartlarında haklarını bilmeleri gerekir. Bu haklarından çocukların yararlanmaları önemlidir. Burada en önemli görev yetişkinlere düşmektedir. Bu bağlamda ebeveynlerinin çocuk haklarını daha iyi bilmeleri için onlara farkındalık kazandırabilmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ebeveynlerin çocuk haklarına ilişkin algıları incelenmiştir. Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinin tarama modellerinden kesitsel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim- öğretim yılında Van ili sınırları içinde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)’e bağlı anaokullarında ve anasınıflarında okul öncesi eğitime devam eden çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda 618 katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak; araştırmacı tarafından geliştirilen “Çocuk Haklarına İlişkin Ebeveyn Algı Ölçeği (ÇHİEAÖ) kullanılmıştır. Araştırmada SPSS bilgisayar paket programı kullanılmıştır. Nicel verilerin analizi için normallik testine başvurulmuş ve verilerin normal bir dağılım sergilemediği görüldüğünden non-parametrik testlerden Mann- Whitney U Testi ve Kruskal- Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; ebeveynlerin çocuk haklarına ilişkin algılarında yaş ve bilgi sahibi olma değişkenlerinin anlamlı farklılık gösterdiği ancak cinsiyet, öğrenim durumu, meslek ve sosyoekonomik düzeyi değişkenlerinde anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Algı, Çocuk, Çocuk Hakları, Ebeveyn


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Dokumaci, S. & Epcacan, C. (2023). Ebeveynlerin Çocuk Haklarına İlişkin Algılarının İncelenmesi . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 4(1), 1-15. doi: 10.29329/jpee.2023.593.1

Harvard
Dokumaci, S. and Epcacan, C. (2023). Ebeveynlerin Çocuk Haklarına İlişkin Algılarının İncelenmesi . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 4(1), pp. 1-15.

Chicago 16th edition
Dokumaci, Samet and Cevdet Epcacan (2023). "Ebeveynlerin Çocuk Haklarına İlişkin Algılarının İncelenmesi ". Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 4 (1):1-15. doi:10.29329/jpee.2023.593.1.

Kaynakça
 1. Akyüz, E. (2000). Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuk Haklarının ve Güvenliğinin Korunması. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları [Google Scholar]
 2. Arslan, Ç. (2019). Çocuğu Ortaokuluna Devam Eden Ebeveynlerin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van. [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 4. Can, A. (2019). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 5. Gözütok, D. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Ekinoks Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Gür, G. (2019). Ebeveynlerin, Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Çocuk Haklarına İlişkin Görüş ve Uygulamaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. [Google Scholar]
 7. Howe, R. B. ve Covell, K. (2005). Çocukları Güçlendirmek: Vatandaşlığa Giden Bir Yol Olarak Çocuk Hakları Eğitimi. Toronto Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 8. Kaya, S. Ö. (2011). Öğretmen Adaylarının Çocuk Hakları ile İlgili Görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. [Google Scholar]
 9. Kesayak, Y. (2019). Ailede Çocuk Haklarının Uygulama Düzeyine İlişkin Ebeveyn Görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu. [Google Scholar]
 10. Korkmaz, İ. (2020) Nicel Araştırmalarda Evren, Örneklem, Örnekleme Teknikleri. B. Oral ve A. Çoban (Ed.). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri İçinde (147-160. Ss.). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 11. Pesen, A. (2015). Ebeveynlerin “Çocuk” Kavramına Yükledikleri Metaforlar. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(15), 731-748. [Google Scholar]
 12. Şimşek, B. Ş. (2016). Türkiye’de 2005 Yılı Sonrası Çocuk Haklarının Gelişimi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 13. Taşkın, A. (2019). Çocuk Hakları Konusunda Ebeveyn Tutumları ile Ortaokul Öğrencilerinin Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun. [Google Scholar]
 14. Tuncer, M. (2020). Nicel Araştırma Desenleri. B. Oral ve A. Çoban (Ed.). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri İçinde (205-227. Ss.). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 15. Yeşilkayalı, E. (2014). Ebeveynlerin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları ile İlköğretim Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk ve Hoşgörü Eğilimleri Arasındaki İlişki. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 16. Yurtsever, M. (2009). Ebeveyn Çocuk Hakları Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Anne Babaların Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]