Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2022, Cil. 3(2) 33-52

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Covid-19 Salgını Döneminde Yaşadıkları Problemler

Şeri̇fe Ağmaz Kahraman & Adi̇l Çoruk

ss. 33 - 52   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jpee.2022.508.2

Yayın tarihi: Aralık 31, 2022  |   Okunma Sayısı: 124  |  İndirilme Sayısı: 193


Özet

Türkiye’de Covid-19 salgınının seyrine ve vaka sayılarına göre okullardaki yüz yüze eğitime ara verildiğinde ve eğitim öğretim faaliyetleri yüz yüze devam ettiğinde öğretmenler ve öğrenciler çeşitli zorluklarla karşılaşmışlardır. Okulöncesi eğitim de bu zorlukların yaşandığı kademelerden birisidir. Okul öncesi eğitim kademesindeki çocuklarının yaşça küçük olması, okuma yazma bilmemeleri uzaktan eğitim sürecinde; öz bakım becerilerini henüz tamamlayamamış olmaları ise yüz yüze eğitim sırasında salgında temel kurallar olarak belirlenen maske-mesafe-hijyen kurallarına uymalarında çeşitli zorluklarla karşılaşmalarına neden olmuştur. Bu araştırmanın amacı Covid-19 salgını döneminde okul öncesi öğretmenlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunları incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim araştırma deseni kullanılmıştır.  Araştırmaya 48 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Salgın döneminde öğretmenlerin %56,3’ü uzaktan eğitimle %43,8’i yüz yüze eğitimle süreci devam ettirmişlerdir.  Araştırmada veri toplamak amacıyla hazırlanan “Covid-19 Salgınında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Karşılaştığı Problemlere İlişkin Öğretmen Görüşleri” başlıklı görüşme formundan yararlanılmıştır. Görüşme formu Google formlar aracılığıyla katılımcılara ulaştırılmış ve veriler 2021 yılı Kasım ve Aralık aylarında toplanmıştır. Çalışmada ulaşılan bulgular betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma bulguları okul öncesi öğretmenlerinin öğrencilerle en çok maske kullanımı konusunda, velilerle uzaktan eğitimi ciddiye almama konusunda sorunlar yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır. Salgın döneminde okul yönetimiyle okul öncesi eğitimle ilgili resmi yazıların yorumlanması konusunda sorun yaşandığı belirlenmiştir. Teknoloji kullanımıyla ilgili karşılaştıkları sorunların ise öğrencilerin uzaktan eğitime katılacak ders materyalinin ve internet bağlantısının olmamasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Salgını, Uzaktan Eğitim, Okul Öncesi Öğretmeni, Erken Çocukluk Eğitimi, Anasınıfı, Anaokulu


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Kahraman, S.A. & Coruk, A. (2022). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Covid-19 Salgını Döneminde Yaşadıkları Problemler . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 3(2), 33-52. doi: 10.29329/jpee.2022.508.2

Harvard
Kahraman, S. and Coruk, A. (2022). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Covid-19 Salgını Döneminde Yaşadıkları Problemler . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 3(2), pp. 33-52.

Chicago 16th edition
Kahraman, Seri̇fe Agmaz and Adi̇l Coruk (2022). "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Covid-19 Salgını Döneminde Yaşadıkları Problemler ". Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 3 (2):33-52. doi:10.29329/jpee.2022.508.2.

Kaynakça
 1. Ağgül Yalçın, F. ve Yalçın, M. (2018). Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitimin sorunlarıyla ilgili görüşleri: Ağrı ili örneği. İlköğretim Online, 17(1), 367-383. [Google Scholar]
 2. Akcanca, N. (2021). Salgın Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi. A. Çoruk, (ed). içinde Covid-19 salgınının Türk eğitim sistemine yansımaları (s. 15-24). Pegem Akademi: Ankara. [Google Scholar]
 3. Akçay C. (2021). Salgın Sürecinde Türk Eğitim Sistemini Yeniden Düşünmek.  A. Çoruk, (ed). içinde Covid-19 salgınının Türk eğitim sistemine yansımaları (s. 1-11). Pegem Akademi: Ankara. [Google Scholar]
 4. Akkaya, M. ve Argon, T. (2008). Ebeveynlerin okul öncesi eğitime ve okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16, 413-430. [Google Scholar]
 5. Akman, B., Çörtü, F., Özden, Z. ve Taşkın, N. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinde tükenmişlik üzerine bir çalışma. Elementary Education Online, 9(2), 807-815. [Google Scholar]
 6. Bahadır Ünal, Z. ve Gökçen, Ö. (2021). Cerrahi maskelerin araştırılması ve çocuklarda maske kullanımı. Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, 3 (1): 11-24. [Google Scholar]
 7. Can, E. ve Kılıç, Ş. (2019). Okul öncesi eğitim: temel sorunlar ve çözüm önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 483-519. [Google Scholar]
 8. Çağlar, Ç., Demirtaş, H. ve Han, A. (2019). Okul öncesi eğitim kurumlarında aralıksız eğitim yapılmasına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 723-743. [Google Scholar]
 9. Çoruk, A. ve Moran, C. (2021), Salgın Sürecinde Temel Eğitim. A. Çoruk, (ed). içinde Covid-19 salgınının Türk eğitim sistemine yansımaları (s. 29-43). Pegem Akademi: Ankara. [Google Scholar]
 10. Kıldan, A. O. (2010). Okul öncesi eğitim bağlamında; Eğitim Hizmetlerinde Kalite.  Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 2, 111-130. [Google Scholar]
 11. Okutan, N. (2003). Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları: Yaygınlaşma, Yönetişim ve Yapılar Toplantısı Raporu. 05-06 Aralık 2003, M.E.B., AÇEV, UNICEF ve Eğitim Reformu Girişimi, Ankara. [Google Scholar]
 12. Sağlık Bakanlığı (2021). Covid-19 bilgilendirme platformu, Erişim: 30 Aralık 2021, https:// covid19.saglik.gov.tr [Google Scholar]
 13. Suna, E. ve Özer, M. (2020). Covid-19 Salgını ve Eğitim. Şeker, M., Özer, A., Korkut, C (ed.) içinde Küresel salgının anatomisi: insan ve toplumun geleceği. (ss.177-193). Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 14. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları [Google Scholar]
 15. Yıldız, A. ve Akar-Vural, R. (2020). COVID-19 pandemisi ve derinleşen eğitim eşitsizlikleri. Türk Tabipler Birliği COVID-19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme Raporu. [Google Scholar]
 16. Zembat, R. (2005). Okul öncesi eğitimde nitelik: güncel konular. Morpa Kültür Yayınları: İstanbul. [Google Scholar]