Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2021, Cil. 2(1) 1-24

Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersi Özelinde Öğrenme Ortamı Algıları

Seher Yarar Kaptan, Adem Beldağ & Kerim Uçar

ss. 1 - 24   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jpee.2021.364.1

Yayın tarihi: Temmuz 09, 2021  |   Okunma Sayısı: 199  |  İndirilme Sayısı: 310


Özet

Sosyal bilgiler dersi, hedefi beşeri anlayışı geliştirerek, iyi insan yetiştirmek olan sosyal bilimlerden beslenerek iyi vatandaş yetiştirme amacı taşıyan bir derstir. Toplumların gelecek nesillerinin inşasında en büyük yükü çeken derslerden biri sosyal bilgilerdir. Hedef kitlesindeki öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemleri dikkate alındığında öğrenmelerin somut öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme temelli olmasının önemi aşikârdır. Bu sebeple öğrenme ortamlarının tasarlanması ve düzenlenmesi de büyük önem arz etmektedir. Sosyal bilgiler öğretiminin ilkokul ayağında sağlam temellere oturmasının ortaokul öğrenmeleri için hayati önem taşıdığına inanılmaktadır. Bu sebeple sınıf öğretmenlerinin ilkokulda öğrenme ortamı tasarlama beceri ve kabiliyetlerinin sorgulanması ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, sınıf eğitimi öğretmen adaylarının zihinlerinde tasarladıkları sınıf/öğrenme ortamı algılarını sosyal bilgiler dersi özelinde belirlemektir. Araştırma, bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi sınıf eğitimi ana bilim dalı 3. sınıfında öğrenim gören toplam 72 (kadın, 54; erkek, 18) gönüllü öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Durum çalışması olarak düzenlenen araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Ortamına İlişkin Düşüncelerini Belirleme Anketi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz birlikte kullanılmıştır. Veri toplama aracı ile elde edilen bulgular, sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme ortamı ve sosyal bilgiler öğretiminde materyal kullanımı üst başlıkları altında ele alınmıştır. Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme ortamı; öğrenme ortamının rolü ve öğrenme ortamının uygunluğu, etkisi bağlamında değerlendirilmiştir. Sosyal bilgiler öğretiminde materyal kullanımı başlığı ise kullanılabilecek materyaller, materyal kullanımı genel görüşler, materyal kullanımının amaçları, materyal kullanmanın öğrenmeye etkisi ve materyal kullanımı ile kazanılacak değer, beceri ve kavram alt başlıkları altında ele alınmıştır. Sonuçlar alan yazın ile tartışılarak öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayı, Sınıf, Sosyal bilgiler öğretimi, Öğrenme ortamı, Materyal


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Kaptan, S.Y., Beldag, A. & Ucar, K. (2021). Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersi Özelinde Öğrenme Ortamı Algıları . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 2(1), 1-24. doi: 10.29329/jpee.2021.364.1

Harvard
Kaptan, S., Beldag, A. and Ucar, K. (2021). Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersi Özelinde Öğrenme Ortamı Algıları . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 2(1), pp. 1-24.

Chicago 16th edition
Kaptan, Seher Yarar, Adem Beldag and Kerim Ucar (2021). "Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersi Özelinde Öğrenme Ortamı Algıları ". Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2 (1):1-24. doi:10.29329/jpee.2021.364.1.

Kaynakça
 1. Akdağ, H. (2009). Sosyal bilgilerin tanımı, amacı, önemi ve Türkiye’deki yeri, Refik Turan, Ali Murat Sünbül, Hakan Akdağ (Ed.), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar içinde (s.1-24), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 2.  Akhan, N.E. (2009). Yaratıcı dramanın sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması, Refik Turan, Ali Murat Sünbül, Hakan Akdağ (Ed.), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar içinde (s.359- 385), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 3. Anagün, S. Ş., Yalçınoğlu, P. ve Ersoy, A. 2012. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin İnançlarının Yapılandırmacılık Açısından İncelenmesi, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 5 (1), 1-16 [Google Scholar]
 4. Batur, Z. ve Karanfil, B. (2015).  Gelecekteki zorluklar için hazırlık yapma, Asım Arı (Çev. Ed.), Öğretim teknolojileri ve öğrenme araçları içinde (s. 341-364), Konya: Eğitim Yayınevi. [Google Scholar]
 5. Baytekin, Ç. (2011). Öğrenme öğretme teknikleri ve materyal geliştirme, Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Bıkmaz, F. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Araştırılması: Boylamsal Bir Çalışma. Eğitim ve Bilim 2017, 42 (189), 183-196. [Google Scholar]
 7. Bilgin, H., ve Aykac, N. (2016). Pre-Service Teachers’ TeachingLearning Conceptions and Their Attitudes towards Teaching Profession. Educational Process: International Journal, 5(2), 139-151. [Google Scholar]
 8. Can, Ş. ve Çelik, C. (2018). Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 327- 339. [Google Scholar]
 9. Demirel, Ö., Seferoğlu, S. ve Yağcı, E. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Duman, B. (2015). 21. Yüzyılda öğrenmeyi keşfetmek, Asım Arı (Çev. Ed.), Öğretim teknolojileri ve öğrenme araçları içinde (s. 29-54), Konya: Eğitim Yayınevi.  [Google Scholar]
 11. Gürdoğan Bayır, Ö. (2010). Sosyal bilgiler dersinde güncel olaylardan yararlanmanın öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi [Google Scholar]
 12. Gürdoğan Bayır, Ö. ve Balbağ, L. (2017). Etkinliklerle ilkokulda sosyal bilgiler öğretimi, Ankara: Vize Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Güven, M. ve Düzenli H. (2015). 21. Yüzyılda öğrenmenin tasarımı ve değerlendirilmesi, Asım Arı (Çev. Ed.), Öğretim teknolojileri ve öğrenme araçları içinde (s. 55-80), Konya: Eğitim Yayınevi.  [Google Scholar]
 14. Karadağ, E. (2015). Nitel vaka çalışması, Selahattin Turan (Çev. Ed.), Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber içinde (s. 39-54), Ankara: Nobel yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Kaymakçı, S. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde bir materyal olarak çalışma yaprakları, Refik Turan, Ali Murat Sünbül, Hakan Akdağ (Ed.), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar içinde (s.323-340), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 16. Kıcır, K. (2006). Sosyal bilgiler dersinde 7. Sınıf öğrencilerinin tarih öğrenme beceri düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi [Google Scholar]
 17. Köksal, O. (2015). İşitsel ve video ile öğrenmeyi geliştirme, Asım Arı (Çev. Ed.), Öğretim teknolojileri ve öğrenme araçları içinde (s. 257-298), Konya: Eğitim Yayınevi. [Google Scholar]
 18. MEB (2006). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6. Sınıf öğretim programı ve kılavuzu kitapları, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü [Google Scholar]
 19. Ocak, İ. (2015). Öğrenmeyi metin ve görsellerle geliştirme, Asım Arı (Çev. Ed.), Öğretim teknolojileri ve öğrenme araçları içinde (s. 299-340), Konya: Eğitim Yayınevi.  [Google Scholar]
 20. Özdemir, S. M. ve Ceylan, M. (2015). Eğitime uzaktan erişim-uzaktan eğitimi gerçekleştirme, Asım Arı (Çev. Ed.), Öğretim teknolojileri ve öğrenme araçları içinde (s. ), Konya: Eğitim Yayınevi.  [Google Scholar]
 21. Öztürk, C. (2007). “Sosyal Bilgiler: toplumsal yaşama disiplinler arası bir bakış” Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi, Ankara: Pegem akademi. [Google Scholar]
 22. Sönmez Ektem, I. (2018). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ve yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin algıları arasındaki ilişkiler. Turkish Studies, 13(19), 1583-1594. [Google Scholar]
 23. Yalın, H. İ. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 24. Yaralı, D. (2019). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Kafkas üniversitesi örneği). Turkish Studies, 14 (4), 2869-2887. [Google Scholar]
 25. Yeşiltaş, E. ve Sönmez, Ö.F. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde bilgisayar kullanımı ve bilgisayar tabanlı materyal geliştirme, Refik TURAN, Ali Murat SÜNBÜL, Hakan AKDAĞ (Ed.), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar içinde (s.387-413), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 26. Yiğit, N. vd. (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Trabzon, Derya Kitapevi. [Google Scholar]