Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2020, Cil. 1(1) 12-30

İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Çevreye Yönelik Tutumlarının Sosyodemografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Düzce İli Örneği

Mehtap Kılıç & Alptürk Akcöltekin

ss. 12 - 30   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jpee.2020.282.2

Yayın tarihi: Ocak 15, 2021  |   Okunma Sayısı: 106  |  İndirilme Sayısı: 385


Özet

Çevre tüm varlıkların içerisinde etkileşimde bulunduğu ve geleceğin şekillendiği yaşam alanıdır. Bu yaşam alanının gelecek nesillere güvenle aktarılması, canlı hayatının sürekliliğini sağlayacaktır. Sürdürülebilir bir çevre, bizden sonraki nesillere aktarmamız gereken en değerli mirastır. Sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması için ileride her biri geleceğimizi şekillendirecek bireyler olmaya aday olan çocukların, çevre konusunda iyi eğitilmesi gerekmektedir. İlkokul öğretmenleri bu noktada, küçük yaşlarda aşılanması gereken çevre koruyucu tavır ve tutumları öğrencilere kazandırmakta kilit rol oynamaktadır. Gelecek nesillerimizin bilinçli ve çevreye karşı daha duyarlı olması için ilkokul öğretmenlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu çalışmada ilkokul öğretmenlerinin çevreye yönelik tutumları ele alınmış ve bu çerçevede insanların çevreye bakış açıları, çevre hakkında sahip oldukları bilgi birikimi, çevresel sorunlarının farkında olma durumları ve çevre sorunlarıyla karşılaştıklarında bu sorunlarla baş edebilme kapasitelerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırmada katılımcıların beceri, ilgi, yetenek, tutum gibi özelliklerini tespit etmede tercih edilen nicel araştırma yöntemlerinden birisi olan tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında dört alt boyuttan oluşan Çevresel Tutum Ölçeği (ÇTÖ), verilerin analizinde ise SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin cinsiyetleri ile çevresel tutumları arasında anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre çevresel tutumlarının daha olumlu yönde olduğu, bu doğrultuda da erkek öğretmenlere yönelik çevresel tutumların iyileştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Eğitimi, Çevresel Tutum, Sürdürülebilir Çevre


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Kilic, M. & Akcoltekin, A. (2020). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Çevreye Yönelik Tutumlarının Sosyodemografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Düzce İli Örneği . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 1(1), 12-30. doi: 10.29329/jpee.2020.282.2

Harvard
Kilic, M. and Akcoltekin, A. (2020). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Çevreye Yönelik Tutumlarının Sosyodemografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Düzce İli Örneği . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 1(1), pp. 12-30.

Chicago 16th edition
Kilic, Mehtap and Alpturk Akcoltekin (2020). "İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Çevreye Yönelik Tutumlarının Sosyodemografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Düzce İli Örneği ". Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 1 (1):12-30. doi:10.29329/jpee.2020.282.2.

Kaynakça
 1. Alım, M. (2006). Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye’de çevre ve ilköğretimde çevre eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 599-616. [Google Scholar]
 2. Asan, K. (2015). Araştırma Evreni ve Örneklemi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. [Google Scholar]
 3. Baykal, H, Baykal, T. (2014). Küreselleşen Dünya'da çevre sorunları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 1-17. [Google Scholar]
 4. Büyükkaynak, E. Aslan, O. (2019). Matematik ve fen bilimleri öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumları. Journal of International Social Research, 12(63), 797-807. [Google Scholar]
 5. Costanza, R. (1991). Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability. New York: Colombia University Press. [Google Scholar]
 6. Çabuk, B, & Karacaolu Ö. C. (2003). Üniversiteli öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının incelenmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 36(1), 189-198. [Google Scholar]
 7. Çeli̇kkıran, A. (1995). İnsan, çevre, eğitim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4(4), 569-572. [Google Scholar]
 8. Çi̇men, H, Benzer, S. (2019). Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi. İnsan ve İnsan, 6 (21), 525-542. [Google Scholar]
 9. Erbasan, Ö, Erkol, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin çevreye yönelik bilgi, tutum ve davranış düzeylerinin incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15 (24), 2443-2471. [Google Scholar]
 10. Jickling, B. Spork, H. (1998). Education for the Environment: A critique. Environmental Education Research, 4(3), 309-327. [Google Scholar]
 11. Kahyaoğlu, M, Özgen, N. (2012). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuramsal Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 171-185. [Google Scholar]
 12. Karakülah, Ü.H. (2006). Basit Rastgele Örnekleme Yönteminde Oransal Tahmin Ediciler (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 13. Kaypak, Ş. (2013). Çevre Sorunlarının Çözümünde Küresel Çevre Politikaları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 17-34. [Google Scholar]
 14. Keleş, Ö, Uzun, N, Uzun, F. (2010). Öğretmen adaylarının çevre bilinci, çevresel tutum, düşünce ve davranışlarının doğa eğitimi projesine bağlı değişimi ve kalıcılığının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384-401.  [Google Scholar]
 15. Özen, Y, Gül, A. (2010). Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren-Örneklem Sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.  [Google Scholar]
 16. Tuncer, G. Sungur, S. Tekkaya, C. Ertepınar, H. (2004). Environmental Attitudes of the 6th Grade Students From rural and Urban Areas: A Case Study for Ankara, H.U. Journal of Education, 26, 167-179. [Google Scholar]
 17. Tuncer, G., Ertepınar, H., Tekkaya, C., & Sungur, S. (2005).  Environmental attitudes of young people in Turkey: Effects of school type and gender. Environmental Education Research, 11(2) ,215-233. [Google Scholar]
 18. Türküm, A. S. (1998). Çağdaş toplumda çevre sorunları ve çevre bilinci, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Ünite 10, 165-182. [Google Scholar]