Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2020, Cil. 1(1) 31-49

İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Covid-19 Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi 

Berk Keleş & Pınar Ural Keleş

ss. 31 - 49   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jpee.2020.282.3

Yayın tarihi: Ocak 15, 2021  |   Okunma Sayısı: 373  |  İndirilme Sayısı: 493


Özet

Bu çalışmanın amacı; ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Covid-19 kavramına ilişkin bilişsel yapılarının incelenmesidir. Tarama modeli kullanılarak yapılan çalışmada veriler; öğrencilerin Covid 19 kavramına ilişkin çizimlerinden ve açıklamalarından elde edilmiştir. Çalışmanın örneklemini 3. sınıf düzeyinden 86 ve 4. sınıf düzeyinden 77 öğrenci olmak üzere toplam 163 öğrenci oluşmaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Covid 19 kavramına ilişkin çizimlerinden 10, açıklamalarından 10 bilişsel yapı elde edilmiştir. Elde edilen bu bilişsel yapıların çoğunun öğrencilerin çizim ve açıklamalarında ortak olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Covid 19 kavramına ilişkin geliştirdikleri bilişsel yapıların geniş bir perspektifte dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca kavramla ilgili öğrencilerin geliştirdikleri en kuvvetli bilişsel yapıların “Covid-19’dan Korunma” ve “Covid-19’un Sebebi” olduğu belirlenirken pandemi sürecinin öğrencilerin psikolojileri üzerine olumsuz etkiler yaptığına ilişkin bulgulara rastlanmıştır. Katılımcıların niceliksel ve niteliksel özellikleri genişletilerek ve farklı ölçme araçları kullanılarak benzer yönde araştırmalar yapılması çalışmanın önerileri arasındadır.

Anahtar kelimeler: Covid 19 kavramı, bilişsel yapılar, çizme yazma tekniği, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri

Anahtar Kelimeler: Covid 19 kavramı, bilişsel yapılar, çizme yazma tekniği, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Keles, B. & Keles, P.U. (2020). İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Covid-19 Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi  . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 1(1), 31-49. doi: 10.29329/jpee.2020.282.3

Harvard
Keles, B. and Keles, P. (2020). İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Covid-19 Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi  . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 1(1), pp. 31-49.

Chicago 16th edition
Keles, Berk and Pinar Ural Keles (2020). "İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Covid-19 Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi  ". Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 1 (1):31-49. doi:10.29329/jpee.2020.282.3.

Kaynakça
 1. Ak, Ö. (2020). Soğuk algınlığından ölümcül salgına! küresel kâbus, Bilim ve Teknik, 3, 13-27. [Google Scholar]
 2. Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151. [Google Scholar]
 3. Beyoğlu, A. (2015). Sanat eğitiminde algı, görsel algı ve yanılsama: vıctor vasarely’nin çalışmaları üzerine bir inceleme. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 333-348. [Google Scholar]
 4. Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., … Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126. [Google Scholar]
 5. Bradding, A. & Horstman, M. (1999). Using the write and draw technique with children. European Journal of Oncology Nursing, 3(3), 170-175. doi: 10.1016/S1462-3889(99)80801-1. [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Büyüköztürk, Ş. (2012a). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş. (2012b). Örnekleme yöntemleri. http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/17.12.2020. [Google Scholar]
 8. Büyüköztürk, Ş.  Kılıç Çakmak, E., Akgün Özcan, E., Karadeniz Ş. ve Demirel, F.  (2018).  Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. (25. Baskı).  Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 9. Byrne, J. (2011). Models of micro‐organisms: children’s knowledge and understanding of micro‐organisms from 7 to 14 years old. International Journal of Science Education, 33 (14), 1927-1961. [Google Scholar]
 10. Ceylan, Ö. (2015).  Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve bilişsel yapılarına etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Sakarya. [Google Scholar]
 11. Choi, Y. & Hong, S. (2014). Perceptions and image analysis of elementary students on scientists studying small organisms. Journal of Korean Elementary Science Education, 33(4), 655-673. [Google Scholar]
 12. Çepni, S. (2012). Kuramdan uygulamaya: fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Çetin, G., Özarslan, M., Isık, E. ve Eser, H. (2012). Students’ views about health concept by drawing and writing technique. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(SI1), 311-316. [Google Scholar]
 14. Dönmez, İ. ve Gürbüz, S. (2020). Üniversite öğrencilerinin Covid-19 virüsü hakkında bilişsel yapılarının belirlenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2159-2172. [Google Scholar]
 15. Duban, N. ve Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının COVID-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. [Google Scholar]
 16. Dumais, N., & Hasni, A. (2009). High school intervention for influenza biology and epidemics/pandemics: impact on conceptual understanding among adolescents. CBE—Life Sciences Education, 8(1), 62-71. [Google Scholar]
 17. Eki̇ci̇, G. ve Kurt, H. (2014). Öğretmen adaylarının “AIDS” kavramı konusundaki bilişsel yapıları: bağımsız kelime ilişkilendirme testi örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 183 (183), 267-306. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tsadergisi [Google Scholar]
 18. Eser, H., Çetin, G., Özarslan, M. ve Işık, E. (2015). Biyoloji öğretmen adaylarının mikroplara ilişkin görüşlerinin çizme-yazma tekniğine göre incelenmesi. Uluslararası Eğitim, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 17-25. [Google Scholar]
 19. Görgülü Arı, A. ve Hayır Kanat, M. (2020). Covid-19 (Koronavirüs) üzerine öğretmen adaylarının görüşleri [Özel sayı]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar, 459-492. [Google Scholar]
 20. Gupta, A., & Goplani, M. (2020). Impact of covid-19 on educational ınstitutions in ındia. UGC Care Journal, 661-671. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32141.36321 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Gürler, N. H. ve Önder, İ. (2014). 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde öğrendikleri “bakteri ve virüs” kavramlarını günlük yaşamla ilişkilendirme durumlarının belirlenmesi. III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, 80-86. [Google Scholar]
 22. Ioannides, C. & Vosniadou, S. (2001). The changing meaning of force. Cognitive Science Quarterly. 2(1), 5-62. [Google Scholar]
 23. Işık, E. ve Çetin, G. (2014). 11. sınıf öğrencilerinin yaşadıkları çevreye ilişkin görüşleri. Journal of Research in Education and Teaching, 3(2), 75- 86. [Google Scholar]
 24. Kaleli Yılmaz, G. ve Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 6 (2), 299-322. [Google Scholar]
 25. Karadon, H.D. ve N. Şahin. 2010. “Primary school students’ basic knowledge, opinions and risk perceptions about microorganisms.” Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4398- 4401. [Google Scholar]
 26. Karahan, E., Bozan, M. A. ve Akçay, A. O. (2020). Sınıf öğretmenliği lisans öğrencilerinin pandemi sürecindeki çevrim içi öğrenme deneyimlerinin incelenmesi, Turkish Studies, 15(4), 201-214. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44348 [Google Scholar]
 27. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 28. Kılıç, S. (2013).  Örnekleme yöntemleri.  Journal of Mood Disorders, 3 (1), 44-46. www.jmood.org [Google Scholar]
 29. Kırık, A. M. ve Özkoçak, V. (2020). Yeni dünya düzeni bağlamında sosyal medya ve yeni koronavirüs (covid-19) pandemisi. The Journal Of Social Sciences, 45 (7), 133-154. [Google Scholar]
 30. Knippels, M. C. P. J., Waarlo A. J., & Boersma, K.T. (2005). Design criteria for learning and teaching genetics. Journal of Biological Education, 39(3), 108-112. [Google Scholar]
 31. Knowles, Z. R., Parnell, D., Stratton, G. & Ridgers, N. D. (2013). Learning from the experts: exploring playground experience and activities using a write and draw technique. Journal of Physical Activity & Health, 10(3), 406-415. [Google Scholar]
 32. Kurt, H. ve Ekici, G. (2013). Virüs nedir? Biyoloji öğretmen adaylarının virüs konusundaki bilişsel yapıları. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 736-756. [Google Scholar]
 33. MEB. (2018). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), Ankara. [Google Scholar]
 34. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. C.A: Sage Yayınlar. [Google Scholar]
 35. Quınn, F., Pegg, J. & Panızzon, D. (2009). First-year biology students' understandings of meiosis: An investigation using a structural theoretical framework. International Journal of Science Education, 31 (10), 1279-1305 [Google Scholar]
 36. Sağlık Bakanlığı, (2020). Covıd-19 nedir? COVID-19 bilgilendirme sayfası. https://covid19.saglik.gov.tr/tr-66300/covid-19-nedir-.html.  19.12.2020. [Google Scholar]
 37. Sirem, Ö. ve Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Turkish Studies, 15(4), 993-1009. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43346. [Google Scholar]
 38. Takmaz, S. ve Yılmaz, M. (2020). Virüs konusunun ortaöğretim öğretim programlarındaki yeri. Anadolu Öğretmen Dergisi, 4(1), 21-43. https://dx.doi.org/10.35346/aod.728962 [Google Scholar]
 39. Taneri, P.O. ve Demir, C.E. (2013). Öğrenci gözüyle hayat bilgisi dersinin işlenişi: Bir nitel araştırma yöntemi olarak yaratıcı drama. İlköğretim Online,12(1), 267-282. [Google Scholar]
 40. Tongaç, E. (2006). Farklı öğretim yaklaşımlarının öğrencilerin fen bilgisi dersi dolaşım sistemi konusundaki bilişsel yapılarına etkilerinin araştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. [Google Scholar]
 41. Topal, Ş. (2006). Biyogüvenlik ve biyoteknoloji. İstanbul: Cemturan Ofset. [Google Scholar]
 42. Töman, U. ve Çeker, E. (2019). Mikroorganizmaların özelliklerini anlama düzeylerinin belirlenmesine yönelik gelişimsel bir çalışma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(3), 570-584. [Google Scholar]
 43. Tsai, C. C. & Huang, C. M. (2002). Exploring students’ cognitive structures in learning science: A review of relevant methods. Journal of Biological Education, 36, 163-169. [Google Scholar]
 44. Uçak, N. Ö. ve Güzeldere, Ş. (2006). Bilişsel yapının ve işlemlerin bilgi arama davranışı üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 20 (1), 7-28. Erişim adresi: www.tk.org.tr/index.php [Google Scholar]
 45. UNDP, Türkiye. (2020).  Birleşmiş milletler kalkınma programı 1 covıd-19 küresel salgın sürecinde Türkiye’de bakım ekonomisi ve toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler file:///C:/Users/A%C4%B0CU/Downloads [Google Scholar]
 46. UNESCO, (2020). Education: From disruption to recovery. https://en.unesco.org/covid19/ educationresponse. 23.11.2020 [Google Scholar]
 47. UNICEF, (2020). What is a ‘novel’ coronavirus? https://www.unicef.org/stories/novelcoronavirus-outbreak-should-know. 23.11.2020 [Google Scholar]
 48. Uzunkaya, A. (2007). Kavram yanılgısı ve çoklu zekâ alanlarının ilişkilendirilmesine dayalı bir öğretimin kavram yanılgılarının giderilmesindeki etkisinin incelenmesi “Mikroorganizmalar” (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [Google Scholar]
 49. White, R. T. & Gunstone, R. F. (1992). Probing understanding. London: The Falmer Press. [Google Scholar]
 50. WHO, (2020, Nisan). What is a coronavirus? https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-acoronaviruses 23.10.2020 [Google Scholar]
 51. Yalçın, M. ve Erginer, A. (2014). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul müdürü kavramına ilişkin yaptıkları çizimler. Eğitim ve Bilim. 39(171), 270-285. [Google Scholar]
 52. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 53. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]