Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2020, Cil. 1(1) 50-63

Yüzdeler Öğretiminde Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Aydan Kurtuluş Kayan

ss. 50 - 63   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jpee.2020.282.4

Yayın tarihi: Ocak 15, 2021  |   Okunma Sayısı: 514  |  İndirilme Sayısı: 640


Özet

Günümüzde eğitimdeki hızlı gelişmeler sayesinde günlük hayatla ilişkilendirilen matematiksel modelleme, matematiksel beceriler arasında yerini almıştır. Literatürde yer alan matematiksel modelleme etkinlikleriyle ilgili ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde ilkokul ve ortaokul düzeyinde uygulamaya yönelik çalışma açısından eksiklikler olduğu ifade edilebilir. Bu noktadan hareketle bu araştırmada günlük hayatta en çok karşılaştığımız ancak öğrencilerin derslerde en çok zorlandıkları konulardan biri olan yüzdeler ile ilgili modelleme etkinliklerine yönelik çalışma yapılmasının gerekli olduğu düşünülmüştür. Bu bağlamda çalışmanın amacı yüzdeler öğretiminde matematiksel modelleme etkinlikleri kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini incelemek şeklinde belirlenmiştir. Bu kapsamda nitel yaklaşımla oluşturulmuş çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Rize’de bir devlet okulunun 7. sınıfında öğrenim gören 21 öğrenci oluşturmaktadır. Ortaokul 7. sınıf düzeyinde bir ünitenin kazanımlarına paralel bir şekilde hazırlanan matematiksel modelleme etkinlikleri destekli yürütülen dersler sonrasında araştırmacı tarafından geliştirilen matematiksel modelleme etkinlikleri öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmanın verileri bu etkinliklerin sonunda yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar, matematiksel modelleme etkinlikleriyle yapılan öğretimin öğrencilere kazandırdıklarının başında matematik ve günlük hayat arasındaki ilişkiyi anlamlandırma, eğlenceli ders ortamı, etkin katılım geldiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca görüşmelerden elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin uygulama öncesinde matematiğin günlük hayattaki yerinin farkında oldukları ancak matematiksel modelleme etkinlikleriyle çalıştıktan sonra bu ilişkinin daha geniş bir alana yayıldığını fark ettikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Modelleme, matematiksel modelleme etkinlikleri, yüzdeler öğretimi, öğrenci görüşleri.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Kayan, A.K. (2020). Yüzdeler Öğretiminde Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 1(1), 50-63. doi: 10.29329/jpee.2020.282.4

Harvard
Kayan, A. (2020). Yüzdeler Öğretiminde Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 1(1), pp. 50-63.

Chicago 16th edition
Kayan, Aydan Kurtulus (2020). "Yüzdeler Öğretiminde Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri ". Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 1 (1):50-63. doi:10.29329/jpee.2020.282.4.

Kaynakça
 1. Akgün, L., Çiltaş, A., Deniz, D., Çiftçi, Z. ve Işık, A. (2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme ile ilgili farkındalıkları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 1-34. [Google Scholar]
 2. Albayrak, E. (2017). Türkiye’ de matematik eğitimi alanında yayınlanan matematiksel model ve modelleme araştırmalarının betimsel içerik analizi (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 3. Altun, M. (2013). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları. [Google Scholar]
 4. Balcı, A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 5. Berry, J. and Houston, K. (1995). Mathematical modelling. Bistrol: J.W. Arrowsmith Ltd. [Google Scholar]
 6. Beyazit, İ., Aksoy, Y. ve Kırnap, M.S. (2011). Öğretmenlerin matematiksel modelleri anlama ve model oluşturma yeterlilikleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 6, 2496-2516. [Google Scholar]
 7. Blum, W. and LeiB, D. (2007). Deal with modelling problems? Mathematical Modelling. Education, Engineering and Economics-ICTMA 12, 222. [Google Scholar]
 8. Bukova-Güzel, E. (Ed.). (2016). Matematik eğitiminde matematiksel modelleme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 9. Çelik, B. ve Çiltaş, A. (2015). Beşinci sınıf kesirler konusunun öğretim sürecinin matematiksel modeller açısından incelenmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 179-204. [Google Scholar]
 10. Çiltaş, A. (2011). Eğitimde öz düzenleme öğretiminin önemi üzerine bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 1-11. [Google Scholar]
 11. Çiltaş, A. ve Işık, A. (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının dizi ve serilerle ilgili zihinsel modellerinin belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 167-182. [Google Scholar]
 12. Çiltaş, A. (2017). Türkiye’de matematik eğitimi alanında yayınlanan matematiksel model ve modelleme araştırmalarının betimsel içerik analizi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 258-283. [Google Scholar]
 13. Doruk, B. K. (2010). Matematiği günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi (Yayınlanmamış Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 14. Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Erbaş, A.K., Kertil, M., Çetinkaya, B. ve Çakıroğlu, E. (2014). Matematik eğitiminde matematiksel modelleme: Temel kavramlar ve farklı yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1-21. [Google Scholar]
 16. Erol, M. (2015). Modelleme etkinliklerinin 9. sınıf öğrencilerinin matematiksel okuryazarlıkları ve inançları üzerine etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.  [Google Scholar]
 17. Gümüş, İ., Demir, Y., Koçak, E., Kaya, Y. ve Kırıcı, M. (2008). Modelle öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 65-90. [Google Scholar]
 18. Hıdıroğlu, Ç. N., Tekin, A. ve Bukova-Güzel, E. (2010, Eylül). Öğrencilerin matematiksel modellemede bireysel ve birlikte çalışarak ortaya koydukları yaklaşımlar ve düşünme süreçleri, 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir. [Google Scholar]
 19. Hıdıroğlu, Ç. N. (2012). Teknoloji destekli ortamda matematiksel modelleme problemlerinin çözüm süreçlerinin analiz edilmesi: Yaklaşım ve düşünme süreçleri üzerine bir açıklama (Yayınlanmamış Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 20. Hıdıroğlu, Ç. N. ve Özkan-Hıdıroğlu, Y. (2017). Altıncı sınıf öğrencilerinin matematiksel modellemede oluşturdukları gerçek yaşam problem durumu modelleri. İlköğretim Online, 16(4), 1702-1731. [Google Scholar]
 21. Kal, F. M. (2013). Matematiksel modelleme etkinliklerinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problemi çözme tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli. [Google Scholar]
 22. Karabörk, M. A. (2016). Model oluşturma etkinliklerinin 7. Sınıf öğrencilerinin matematik dersi başarılarına etkisi ve öğrencilerin etkinliklere yönelik görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. [Google Scholar]
 23. Kertil, M. (2008). Matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin modelleme sürecinde incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 24. Keskin, Ö. Ö. (2008). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yapabilme becerilerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 25. Kilpatrick, J. (1992). A history of research in mathematics education. Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 3-38). D. Grouws. New York, Macmillan. [Google Scholar]
 26. Koay, P. L. (1998). The knowledge of percent of pre-service teachers. The Mathematics Educator,3(2), 54-69. [Google Scholar]
 27. Korkmaz, E. (2010). İlköğretim matematik ve sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel modellemeye yönelik görüşleri ve matematiksel modelleme yeterlikleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. [Google Scholar]
 28. Lembke, L. O. and Reys, B. J. (1994). The development of, and interaction between, intuitive and school-taught ideas about percent. Journal for Research in Mathematics Education, 25(3), 237-259. [Google Scholar]
 29. Lesh, R. E. and Doerr, H. M. (2003). Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching. Lawrence Erlbaum Associates Publishers. [Google Scholar]
 30. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 31. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2015). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 32. Mumcu, H. Y. ve Baki, A. (2017). Matematiği kullanma aktivitelerinde matematiksel modellemenin yorumlanması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 7-33. [Google Scholar]
 33. Muşlu, M. ve Çiltaş, A. (2016). Doğal sayılarda işlemler konusunun öğretiminde matematiksel modelleme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 329-343. [Google Scholar]
 34. Parker, M. and Leinhardt, G. (1995). Percent: A privileged proportion. Review of Educational Research, 65(4), 421-481. [Google Scholar]
 35. Sandalcı, Y. (2013). Matematiksel modelleme ile cebir öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve matematiği günlük yaşamla ilişkilendirmelerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize. [Google Scholar]
 36. Swetz, F. and Hartzler J. S. (1991). Mathematical modeling in the secondary school curriculum. NCTM: Reston, Virginia. [Google Scholar]
 37. Van De Walle, J. A., Karp, K. S. and Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşımla öğretim. S. Durmuş (Ed.). (7. baskı) Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 38. Yıldırım, Z. ve Işık, A. (2015). Matematiksel modelleme etkinliklerinin 5.sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 581-600. [Google Scholar]
 39. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]